Language:
Free Online Dictionary|3Dict

瀘定橋

Source : CEDICT

Luding Bridge over Dadu river 大渡河[Da4 du4 he2] in Sichuan, built by Kangxi in 1706, linking Luding county Sichuan Luding county 瀘定縣|泸定县[Lu2 ding4 xian4] with Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州甘孜藏族自治州[Gan1 zi1 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1]